26/09/2017 - 03:09 Cơ cấu tổ chức

PHÒNG HẬU CẦN, TÀI CHÍNH, KỸ THUẬT

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

le-van-tuan Lê Văn Tuấn

Trưởng Phòng

ĐT: 0973.702.666

2

dao-dinh-dung Đào Đình Dũng

Phó trưởng Phòng

Email: daodinhdung.gdqptn@gmail.com

ĐT: 0915.640.462

3

Hoàng Tuấn Anh Hoàng Tuấn Anh

Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng

Email: htanhtnu@gmail.com

ĐT: 0947.026.888

4

nguyen-thi-thu-hong Nguyễn Thị Thu Hồng

Kế toán viên

Email: honggdqp@gmail.com

ĐT: 0972.597.907

5

ma-thi-hong-anh Ma Thị Hồng Anh

Email: honganhgdqptn@gmail.com

ĐT: 0973.989.337

6

ta-thi-ngoc-ha Tạ Thị Ngọc Hà

Email: ngochatn87@gmail.com

ĐT: 0974.452.736

 

7

ha-trong-quyet Hà Trọng Quyết

Chuyên viên

ĐT: 0987.867.707

on-ngoc-bao  Ôn Ngọc Bảo  Tổ trưởng Tổ Y tế  ĐT: 0986.060.870

9

dang-thi-thu-huyen Đặng Thị Thu Huyền Nhân viên ĐT: 01686.288.489

10

ninh-quang-niu Ninh Văn Nỉu

ĐT: 01695.552.007

11

nguyen-thi-tham Nguyễn Thị Thắm

ĐT: 01697.322.242

12

vu-chi-dung Vũ Chí Dũng

ĐT: 0984.994.898

13

nguyen-van-huu Nguyễn Văn Hữu

ĐT: 0975.636.694

14

le-thi-thu-trang Lê Thị Thu Trang

ĐT: 0979.585.769

15

nguyen-thuy-trang Nguyễn Thúy Trang

ĐT: 0988.131.232

16

Nguyễn Thành Luân

 ĐT: 0966.735.628