Thông báo về việc thanh lý cây keo đã đến tuổi thu hoạch