Bảng tổng hợp các khoản thu áp dụng đối với sinh viên K27-NN1 (Khoa Ngoại ngữ)