Bảng tổng hợp các khoản thu áp dụng đối với sinh viên K27-YD1