Bảng tổng hợp các khoản thu của sinh viên K28-SP1 và K28-VHNT (thời gian học từ 29/7 đến 30/8/2019