Danh mục các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

I. BAN BÍ THƯ TW ĐẢNG

STT Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1

Công văn 79-CV/TW phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra

29/01/2020 Ban Bí thư Trung ương Đảng

 

II. CHÍNH PHỦ VÀ BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

STT Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Công điện 121/CĐ-TTg

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

23/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
2 Chỉ thị 05/CT-TTg

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

28/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
3 Công điện số 43/CĐ-BGDĐT

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

28/01/2020 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 Công điện số 122a/CĐ-TTg

Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

30/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
5 Quyết định 170/QĐ-TTg

Thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

30/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
6 Chỉ thị 06/CT-TTg

Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

31/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
7 Kế hoạch 51/KH-BGDĐT

Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

31/01/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

8 Công văn 260/BGDĐT-DTC

V/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học

31/01/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
9 Quyết định số 228/QĐ–BGDĐT

Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

31/01/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
10 Quyết định 173/QĐ-TTg

Công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ
11

Công văn số 265/BGDĐT-GDTC

Về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

01/02/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
12

Công văn số 269/BGDĐT – GDTC

Về việc hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV

03/02/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
13

Công văn số 64/KH-BGDĐT

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ncoV trong trường học

06/02/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

III. TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN, UBND TỈNH, SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

STT Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Chỉ thị số 01/CT-UBND

Về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona

30/01/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
2 Công văn số 1746-CV/TU

Về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp virus Corona gây ra

30/01/2020 Tỉnh ủy Thái Nguyên
3 Công văn số 3899/CV-BTGTU

Về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra

31/01/2020 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên
4 Kế hoạch số 17/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai hoạt động đáp ứng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) tại tỉnh Thái Nguyên.

31/01/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
5 Công văn số 194/SYT-NVY

Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

3/02/2020 Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
6 Thông báo số 2921-TB/TU

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

02/02/2020 Tỉnh ủy Thái Nguyên
7 Công văn số 239/UBND-KGVX

Về việc cho học sinh và sinh viên trên địa bàn tạm nghỉ học.

03/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
8 Công văn số 245/UBND-KGVX

Về việc phối hợp Đại học Thái Nguyên nắm tình hình, tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh nhà trọ và sinh viên ngoại trú để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra.

03/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
9 Công điện số 01/CĐ-UBND

Về việc Phối hợp Đại học Thái Nguyên nắm tình hình, tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh nhà trọ và sinh viên ngoại trú để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra.

03/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
10 Công văn số 05/BCĐ-KGVX

Về việc yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

04/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
11 Quyết định số 300/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

04/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
12 Thông báo số 06/TB-UBND

Thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

04/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
13 Công văn số 225/SYT-KHTC

Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

05/02/2020 Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
14 Công văn số 196/UBND-VP

Về việc thực hiện công văn số 245/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên

05/02/2020 UBND thành phố Thái Nguyên
15 Kế hoạch số 20/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (ncoV) tại tỉnh Thái Nguyên

05/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
16 Công văn số 11/BC-BCĐ

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00′ ngày 05/02/2020)

05/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
17 Công văn số 304/UBND-KGXV

Về việc tập trung phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

07/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
18 Công văn số 312/UBND-KGXV

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

07/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
19 Công văn số 271/HD-SYT

Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

09/02/2020 Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

 

IV. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

STT Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Công văn số 110/ĐHTN-CTHSSV Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. 30/01/2020 Đại học Thái Nguyên
2 Công văn số 114/ĐHTN-CTHSSV Về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch cúm virus Corona gây ra. 31/01/2020 Đại học Thái Nguyên
3 Công văn số 657/CV-ĐU

Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

31/01/2020 Đảng ủy Đại học Thái Nguyên
4 Quyết định số 200/QĐ-ĐHTN

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

31/01/2020 Đại học Thái Nguyên
5 Công văn số 658-CV/ĐU

Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

03/02/2020 Đảng ủy Đại học Thái Nguyên
6 Báo cáo số 216/ĐHTN

Về việc công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

04/02/2020 Đại học Thái Nguyên
7 Công văn số 218/ĐHTN-CSVC

Về việc phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch bệnh do virus Corona trong toàn Đại học Thái Nguyên

05/02/2020 Đại học Thái Nguyên
8 Công văn số 224/ĐHTN

Về việc công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

05/02/2020 Đại học Thái Nguyên
9 Kết luận số 88-KL/ĐU

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

05/02/2020 Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên
10 Công văn số 232/ĐHTN-CTHSSV

Về việc tiếp tục cho người học nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

06/02/2020 Đại học Thái Nguyên
11 Công văn số 233/ĐHTN-CSVC

Về việc phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh do virus corona trong toàn Đại học Thái Nguyên

06/02/2020 Đại học Thái Nguyên
12 Công văn số 242/ĐHTN

Về việc báo cáo nhanh công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

06/02/2020 Đại học Thái Nguyên
13 Công văn số 248/ĐHTN-ĐT

Về việc học trực tuyến trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh ncoV

07/02/2020 Đại học Thái Nguyên
14 Công văn số 261/BC-ĐHTN

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị

10/02/2020 Đại học Thái Nguyên

Bài cùng chuyên mục