Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Biểu 02)

               ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              TRUNG TÂM GIÁO DỤC

           QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Biểu mẫu 02-ĐHTN

(Kèm theo công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

THÔNG BÁO

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

STT Họ và tên Năm sinh Lý lịch khoa học Ghi chú
I Giáo dục quốc phòng – an ninh
1

Đại tá Hứa Hải Triều

28/01/1965 Tệp đính kèm
2 Trung tá Vũ Quang Kiên 19/5/1975 Tệp đính kèm
3 Trung tá Hoàng Quốc Huy 07/5/1976 Tệp đính kèm
4 Thượng tá Đinh Văn Long 05/6/1970 Tệp đính kèm
5 Đại tá Phạm Đức Quỳnh 26/11/1967 Tệp đính kèm
6 ThS. Trần Hoàng Tinh 13/9/1976 Tệp đính kèm
7 Thượng tá Lê Đại Lâm 29/5/1971 Tệp đính kèm
8 Thượng tá Đào Đình Dũng 20/10/1967 Tệp đính kèm
9 Trung tá Trần Minh Nam 06/01/1970 Tệp đính kèm
10 Trung tá Hoàng Xuân Thủy 22/8/1972 Tệp đính kèm
11 ThS. Nguyễn Hải Dương 01/3/1986 Tệp đính kèm
12 Trần Văn Khánh 24/9/1990 Tệp đính kèm
13 ThS. Hoàng Hữu Hiệu 07/4/1989 Tệp đính kèm
14 ThS. Nguyễn Trung 07/6/1989 Tệp đính kèm
15 Bùi Duy Khánh 29/10/1993 Tệp đính kèm
16 Thiếu tá Đào Xuân Trường 05/7/1984 Tệp đính kèm
17 Trung tá Trần Văn Sáng 09/8/1969 Tệp đính kèm
18 Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú 26/7/1979 Tệp đính kèm
19 Nguyễn Huy Hoàng 28/10/1988 Tệp đính kèm
20 Dương Trường Sinh 19/02/1986 Tệp đính kèm
21 Triệu Văn Quân 09/4/1987 Tệp đính kèm
22 Vũ Thị Diễm 14/7/1993 Tệp đính kèm
23 ThS. Phạm Thị Thu Trà 07/12/1990 Tệp đính kèm
24 Vũ Văn Xuyên 18/11/1993 Tệp đính kèm
25 Thiếu tá Mai Thanh Hải 27/02/1980 Tệp đính kèm
26 Thiếu tá Trần Văn Sơn 04/02/1984 Tệp đính kèm
27 Trung tá Bế Ích Trường 08/01/1974 Tệp đính kèm
28 Thượng tá Đinh Văn Tuyển 01/01/1972 Tệp đính kèm
29 Thiếu tá Vũ Bá Anh 01/01/1977 Tệp đính kèm
30 Nguyễn Trung Kiên 06/3/1988 Tệp đính kèm
31 Phạm Văn Tuân 22/9/1988 Tệp đính kèm
32 Nông La Duy 22/3/1987 Tệp đính kèm
33 Nguyễn Xuân Hảo 06/4/1990 Tệp đính kèm
34 Đại tá Nguyễn Quang Công 18/8/1969 Tệp đính kèm

                                                                                    Thái Nguyên, ngày 08 tháng 7 năm 2019

                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                            PGS.TS. Hà Quang Tiến