Công văn về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020