Đảng ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Liên hệ

1

Phạm Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc Trung tâm GDQP&AN ĐHTN

Email: phamhongquang@tnu.edu.vn

2

Hà Quang Tiến

Phó Bí thư

Đảng ủy

Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN ĐHTN

Email: tienhq@tnu.edu.vn

3

Lê Đại Lâm

Đảng ủy viên

Trưởng Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

Email: lamld@tnu.edu.vn

4

Hứa Hải Triều

Đảng ủy viên

Trưởng Khoa Giáo viên

Email: trieuhh@tnu.edu.vn

5

Nguyễn Quang Công

Đảng ủy viên

Phó trưởng Phòng ĐT, QLNH

Email: congnq@tnu.edu.vn

6

Trần Hoàng Tinh

Đảng ủy viên

Phụ trách Trung tâm đào tạo theo nhu cầu

Email: tinh.th@tnu.edu.vn

7

Phạm Đức Quỳnh

Đảng ủy viên

Giảng viên khoa Giáo viên

Email: quynhpd@tnu.edu.vn