Đoàn thanh niên

Stt Ảnh Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Hải Dương Bí thư Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐT: 0987.256.688

Email: duongnh@tnu.edu.vn

2 Nguyễn Xuân Trường Phó Bí thư Phòng Đào tạo – Quản lý người học

ĐT: 0976.897.522

Email: nxtruong@tnu.edu.vn

3 Vũ Văn Xuyên Ủy viên Khoa Giáo viên

ĐT: 01667.901.509

Email: xuyennv@tnu.edu.vn

4 Nguyễn Thị Ngân Ủy viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐT: 0984.087.189

Email: ngan.nt@tnu.edu.vn

5 Nguyễn Thúy Trang Ủy viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐT: 0988.131.232

Email: trangnt@tnu.edu.vn