Học sinh Trường TH Dương Tự Minh trải nghiệm hoạt động ngoại khóa “Một ngày làm chiến sỹ”

Lớp 3A

Lớp 3B

Lớp 3C

Lớp 4A

Lớp 4B

Lớp 4C

Lớp 5A

Lớp 5B