Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác bảo đảm, phục vụ và hoạt động giảng dạy năm học 2016 – 2017