Kế hoạch tái cơ cấu Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch thời gian xem tại đây.