Kế hoạch tổ chức tổng kết năm 2018, Hội nghị CBVC, NLĐ năm 2019