Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019