Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình GDQP&AN thông qua hoạt động ngoại khóa ngày 13/01/2019