Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 01 năm 2019