Kết quả học tập môn học GDQP, AN 01 sinh viên K2 (Học ghép K25-CN2)