Kết quả học tập môn học GDQP, AN 01 sinh viên K4 (Học ghép K27-CN1)