Kết quả học tập môn học GDQP, AN 11 SV K46-49 (Học ghép K26-KD1)