Kết quả học tập môn học GDQP, AN K12 (K25-KD1)

K11 ve truoc.pdf
K12 Ke toan 1.pdf
K12 Ke toan 2.pdf
K12 Ke toan 3.pdf
K12 Ke toan 4.pdf
K12 Ke toan 5.pdf
K12 Ke toan 6.pdf
K12 Kinh te 1.pdf
K12 Kinh te 2.pdf
K12 Kinh te 3.pdf
K12 Luat KT 1.pdf
K12 Luat KT2.pdf
K12 Maketing.pdf
K12 QTDV DL&LH.pdf
K12 QTKD 1.pdf
K12 QTKD 2.pdf
K12 QTKD 3.pdf
K12 TCNH 1.pdf
K12 TCNH 2.pdf
K12 TCNH 3.pdf


Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ K25-KD1
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ K25-KD1
Danh sách sinh viên không học K25-KD1