Kết quả học tập môn học GDQP, AN K13 (K25-KH1)

K9, 11, 14.pdf
K13 Bao chi.pdf
K13 CNKT Hoa hoc.pdf
K13 CNSH.pdf
K13 CTXH A.pdf
K13 CTXH B.pdf
K13 Dia ly.pdf
K13 Hoa Duoc.pdf
K13 KHMT.pdf
K13 KHQL.pdf
K13 KHTV.pdf
K13 Lich Su.pdf
K13 Luat A.pdf
K13 Luat B.pdf
K13 Luat C.pdf
K13 Luat D.pdf
K13 Luat Ha Giang.pdf
K13 QLTN&MT.pdf
K13 QTDL&LH.pdf
K13 Toan.pdf
K13 Van hoc.pdf
K13 Vat ly.pdf


Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ K25-KH1
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ K25-KH1
Danh sách sinh viên không học K25-KH1