Kết quả học tập môn học GDQP, AN K27-CN1 (K54)

K53 tro ve truoc K54 CDL 01
K54 CDT 01 K54 CDT 02
K54 CDT 03 K54 CDT 04
K54 CN-CTM.01 K54 CN-DDT.01
K54 CN-DDT.02 K54 CN-KTO.01
K54 CN-KTO.02 K54 CN-KTO03
K54 DDT 01 K54 DDT 02
K54 DDT 03 K54 DKT 01
K54 DKT 02 K54 DKT 03
K54 DKT 04 K54 DKT 05
K54 DKT 06 K54 DKT 07
K54 DTT 01 K54 KC 01
K54 KC 02 K54 KC 03
K54 KC 04 K54 KMT.01
K54 KTN.01 K54 KXC 01
K54 NNA.01 K54 QLC.01

Danh sách cấp chứng chỉ K54 (K27-CN1)
Danh sách cấp chứng chỉ K54 (K27-CN1) (Tiếp)
Danh sách cấp chứng chỉ K54 (K27-CN1) (Tiếp)
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ K27-CN1
Danh sách sinh viên không học K27-CN1