Kết quả học tập môn học GDQP, AN K27-SP1 (K52, K51,…)

Lớp K46 Sinh Hóa Lớp K48 Hóa học
Lớp K51 B Toán Lớp K52 A GDMN
Lớp K52 A GDTH Lớp K52 A Ngữ văn
Lớp K52 A Toán Lớp K52 B GDMN
Lớp K52 B GDTH Lớp K52 B Ngữ văn
Lớp K52 B Toán Lớp K52 Địa lý
Lớp K52 GD Chính trị Lớp K52 GDTC
Lớp K52 GDTH Tiếng Anh Lớp K52 Hóa học
Lớp K52 Lịch sử Lớp K52 Sinh học
Lớp K52 Tiếng Anh Lớp K52 TLGD
Lớp K52 Vật lý

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ K27-SP1
Danh sách sinh viên không học K27-SP1
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ K27-SP1