Kết quả học tập môn học GDQP&AN 01 SV K13 (Ghép K27-NN1)