Kết quả học tập môn học GDQP&AN 01 SV Trường CĐ KT-KT (Ghép K27-YD1)