Kết quả học tập môn học GDQP&AN K28-PH1

Lop CD1 Mam non 18.pdf Lop CD2 Mam non 18.pdf
Lop CD18 Trung Quoc 1.pdf Lop CD18 Trung Quoc 2.pdf
Lop CDSP Tieng Anh.pdf Lop CD Tieu hoc 18.pdf
Lop Chan nuoi.pdf Lop Du lich lu hanh.pdf
Lop Khoa hoc cay trong.pdf Lop QLTNMT K2.pdf
Lop Tai nguyen moi truong.pdf

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ K28-PH1
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ K28-PH1
Danh sách sinh viên không học K28-PH1