Kết quả khảo sát sinh viên về công tác bảo đảm phục vụ của K27-KH1, VB1