Khoa Giáo viên

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Đại tá Hứa Hải Triều

(Lý lịch khoa học)

Trưởng khoa

ĐT: 0983.682.559

Email: trieuhh@tnu.edu.vn

2

Trung tá Vũ Quang Kiên

(Lý lịch khoa học)

Phó trưởng khoa

ĐT: 0978.204.396

Email: kienvq@tnu.edu.vn

3

Trung tá Hoàng Quốc Huy

(Lý lịch khoa học)

Phó trưởng khoa

ĐT: 0975.242.003

Email: huyhq@tnu.edu.vn

4

Đại tá Phạm Đức Quỳnh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0975.589.788

Email: quynhpd@tnu.edu.vn

5

Thượng tá Đào Đình Dũng

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0915.640.462

Email: dungdd@tnu.edu.vn

6

Trung tá Trần Minh Nam

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01699.334.833

Email: namtm@tnu.edu.vn

7

Trung tá Hoàng Xuân Thủy

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01693.985.911

Email: hoangvt@tnu.edu.vn

8

Trần Văn Khánh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0984.249.990

Email: khanhtv@tnu.edu.vn

9

Hoàng Hữu Hiệu

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01696.828.233

Email: hieuhh@tnu.edu.vn

10

Nguyễn Trung

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0978.152.333

Email: trungn@tnu.edu.vn

11

Bùi Duy Khánh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0982.549.245

Email: khanhbd@tnu.edu.vn

12

Thiếu tá Đào Xuân Trường

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0985.708.881

Email: truongdt@tnu.edu.vn

13

Trung tá Trần Văn Sáng

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0979.715.229

Email: sangtv@tnu.edu.vn

14

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01654479679

Email: tunt@tnu.edu.vn

15

Nguyễn Huy Hoàng

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01696.931.400

Email: hoangnh@tnu.edu.vn

16

Dương Trường Sinh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0975.242.003

Email: sinhdt@tnu.edu.vn

17

Triệu Văn Quân

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01652.022.296

Email: quan.tv@tnu.edu.vn

18

Vũ Thị Diễm

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01649.536.421

Email: diemvt@tnu.edu.vn

19

Phạm Thị Thu Trà

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01699.613.725

Email: traptt@tnu.edu.vn

20

Vũ Văn Xuyên

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01667.901.509

Email: xuyennv@tnu.edu.vn

21

Thiếu tá Mai Thanh Hải

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0974.785.565

Email: haimt@tnu.edu.vn

22

Thiếu tá Trần Văn Sơn

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0969. 242.555

Email: sontv@tnu.edu.vn

23

Trung tá Bế Ích Trường

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0986.934.115

Email: truongbi@tnu.edu.vn

24

Thượng tá Đinh Văn Tuyển Giảng viên ĐT:

Email: tuyendv@tnu.edu.vn

25

Nguyễn Trung Kiên

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01692993899

Email: kiennt@tnu.edu.vn

26

Phạm Văn Tuân

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0973.428.664

Email: tuanpv@tnu.edu.vn

27

Hoàng Thu Huyền

Chuyên viên phụ trách VPK

ĐT: 0943.776.343

Email: huyenht@tnu.edu.vn

28

ThS. Lê Thị Bích Thảo

Chuyên viên phụ trách VPK

ĐT: 0973.194.773

Email: thaoltb@tnu.edu.vn