Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 4 của các chiến sỹ nhí năm 2017