Phòng Đào tạo, Quản lý người học

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

ThS. Nguyễn Duy Phương

Trưởng phòng

ĐT: 0914.967.168

Email: phuongnd@tnu.edu.vn

2

ThS. Dương Thị Thanh Mai

Phó trưởng phòng

ĐT: 0986.202.021

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

3

ThS. Trần Hoàng Tinh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Phụ trách Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

ĐT: 0988.114.316

Email: tinhth@tnu.edu.vn

4

Phạm Mỹ Anh

Chuyên viên

ĐT: 0989.554.366

Email: anhpm@tnu.edu.vn

5

ThS. Bùi Như Quỳnh

Chuyên viên

ĐT: 0983.509.007

Email: quynhbn@tnu.edu.vn

6

Đặng Thị Thùy Linh

Chuyên viên

ĐT: 0983.483.498

Email: linhdtt@tnu.edu.vn

7

Phạm Thị Lan Huệ

Chuyên viên

ĐT: 01662.045.219

Email: hueptl@tnu.edu.vn

8

ThS. Vũ Thị Thanh Mai

Chuyên viên

ĐT: 0974.915.880

Email: maivtt@tnu.edu.vn

9

Vũ Hoàng Nam

Chuyên viên

ĐT: 0973.730.725

Email: nam.vh@tnu.edu.vn

10

Nông La Duy

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV

ĐT: 0973.804.689

Email: duynl@tnu.edu.vn

11

Thiếu tá Đào Xuân Trường ĐT: 0985.708.881

12

ThS. Nguyễn Xuân Trường

Cán bộ quản lý sinh viên

ĐT: 0976.897.522

Email: nxtruong@tnu.edu.vn

13

 

Thiếu tá Trần Văn Sơn

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV

ĐT: 0969.242.555

14

Phạm Thị Thu Hà

Nhân viên giảng đường

ĐT: 0982.682.825

Email: haptt@tnu.edu.vn

15

Hà Thị Thu

Nhân viên giảng đường

ĐT: 0987.356.489

Email: thuht@tnu.edu.vn