Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng khoa học, đào tạo và công tác quản lý KHCN tại Trung tâm GDQP Thái Nguyên

Các biểu mẫu: 

Mẫu 01-Phiếu đề xuất đề tài cấp cơ sở

Mẫu 02-Phiếu đánh giá đề xuất đề tài

Mẫu 03-BB kiểm phiếu Hội đồng tư vấn xác định đề tài

Mẫu 04-BB họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài

Mẫu 05-Mẫu thuyết minh đề tài

Mẫu 06-Phiếu đánh giá thuyết minh

Mẫu 07-BB kiểm phiếu xét duyệt thuyết minh

Mẫu 08-BB Hội đồng xét duyệt thuyết minh

Mẫu 09-Quyết định triển khai đề tài

Mẫu 10-Hợp đồng đề tài cấp cơ sở

Mẫu 11-Báo cáo thực hiện đề tài

Mẫu 12-Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài

Mẫu 13-Điều chỉnh đề tài KHCN (nếu có)

Mẫu 14-Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng

Mẫu 15-Quyết định hội đồng nghiệm thu

Mẫu 16-Phiếu đánh giá

Mẫu 17-Biên bản kiểm phiếu

Mẫu 18-Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu

Mẫu 19-Bản giải trình

Mẫu 20-Phiếu xác nhận

Mẫu 21-Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu 22-Biên bản nghiệm thu

Mẫu 23-Quyết toán chi

Mẫu 24-Danh sách chi

Mẫu 25-Thanh toán công tham gia đề tài

Mẫu 26-Thuê khoán chuyên môn