Quyết định cấp chứng chỉ môn học GDQP, AN cho 01 sinh viên K11