Quyết định về việc ban hành quy chế văn hóa công sở của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên