Quyết định về việc thành lập Phòng Kế hoạch – Tổng hợp