Tăng cường thực hiện nền nếp, chế độ chính quy tại Trung tâm GDQP&AN ĐHTN