Thông báo kế hoạch tổ chức thi lại, học lại môn học GDQP&AN học kỳ 3 năm học 2018-2019

Tải mẫu đơn đăng ký học lại: tại đây.