Thông báo kết luận Hội nghị Giao ban công tác tháng 02 năm 2020