Thông báo kết luận Hội nghị Giao ban công tác tháng 9/2019