Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản công