Thông báo về việc nghiệm thu đánh giá cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học của ThS. Trần Hoàng Tinh