Thông báo về việc sáp nhập, đổi tên, thành lập đơn vị mới và nhân sự thuộc các đơn vị