Thông báo về việc tổ chức chương trình GDQP&AN cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm