Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học mã số ĐH2014-TN12-01 (Chủ nhiệm đề tài: Trần Hoàng Tinh)