Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 của Đại úy Triệu Quang Kế

  1. Thông tin chung

Tên đề tài: Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy chiến thuật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.

Mã số: KH-17-01

Chủ nhiệm: Đại úy Triệu Quang Kế

Thành viên tham gia:

– Trần Văn Khánh – Giảng viên Quân sự – Khoa Giáo viên Quân sự

– Lưu Quốc Khánh – Giảng viên Quân sự – Khoa Giáo viên Quân sự

– Nguyễn Hải Dương – Giảng viên Quân sự – Khoa Giáo viên Quân sự

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017.

Thời gian nghiệm thu: 15h00 ngày 24/8/2017

  1. Mục tiêu

Phân tích, làm rõ thực trạng giảng dạy chiến thuật của giảng viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chiến thuật cho sinh viên khi học môn học GDQPAN trong giai đoạn hiện nay.

  1. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đi sâu nghiên cứu, luận giải một cách hệ thống và đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chiến thuật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay góp phần nâng cao chất lượng chung của môn học.

  1. Khả năng áp dụng:

– Là một trong các tài liệu tham khảo cho các Trung tâm GDQP, AN.

– Áp dụng cải tiến chất lượng dạy và học môn học GDQP, AN cho sinh viên trong các Trung tâm GDQP, AN.