Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 17-02-2020

Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Danh mục các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

I. BAN BÍ THƯ TW ĐẢNG

STT Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1

Công văn 79-CV/TW 

Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra

29/01/2020 Ban Bí thư Trung ương Đảng

  II. CHÍNH PHỦ VÀ BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

STT Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1

Công điện 121/CĐ-TTg

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

23/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
2

Chỉ thị 05/CT-TTg

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

28/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
3

Công điện số 43/CĐ-BGDĐT

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

28/01/2020 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4

Công điện số 122a/CĐ-TTg

Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

30/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
5

Quyết định 170/QĐ-TTg

Thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

30/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
6

Chỉ thị 06/CT-TTg

Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

31/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
7 Kế hoạch 51/KH-BGDĐT

Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

31/01/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Công văn 260/BGDĐT-DTC

V/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học

31/01/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
9

Quyết định số 228/QĐ–BGDĐT

Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

31/01/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
10

Quyết định 173/QĐ-TTg

Công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ
11

Công văn số 265/BGDĐT-GDTC

Về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

01/02/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
12

Công văn số 269/BGDĐT – GDTC

Về việc hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV

03/02/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
13

Công văn số 64/KH-BGDĐT

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ncoV trong trường học
06/02/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
14

Công văn số 432/BGDĐT-GDTC

Về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19

14/02/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
15

Công văn số 509/BGDĐT-GDTrH

Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

22/02/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
16

Công văn số 550/BGDĐT-GDTC

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

25/02/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
17

Chỉ thị số 13/CT-TTg

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

11/3/2020 Thủ tướng Chính phủ
18

Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH

Về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19
12/3/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
19

Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH

Về việc triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19

13/3/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
20

Công văn số 803/GBDĐT-GDTrH

Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2)

13/3/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
21

Quyết định số 963/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19)

18/3/2020 Bộ Y tế
22

Công văn số 944/BGDĐT-GDĐH

Về việc hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19

20/3/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
23

Công văn số 969/BGDĐT-CNTT

Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

20/3/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
24

Chỉ thị số 15/CT-TTg

Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

27/3/2020 Thủ tướng Chính phủ
25

Nghị quyết số 37/NQ-CP

Về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

29/3/2020 Chính phủ
26

Chỉ thị số 16/CT-TTg

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

31/3/2020 Chính phủ
27

Quyết định số 447/QĐ-TTg

Về việc công bố dịch COVID-19

01/4/2020 Thủ tướng Chính phủ
28

Công văn số 2601/VPCP-KGVX

Về việc Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19

03/4/2020 Văn phòng Chính phủ
29

Thông báo số 146/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

07/4/2020 Văn phòng Chính phủ
30

Thông báo số 158/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

16/4/2020 Văn phòng Chính phủ

  III. TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN, UBND TỈNH, SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

STT Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1

Chỉ thị số 01/CT-UBND

Về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona

30/01/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
2

Công văn số 1746-CV/TU

Về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp virus Corona gây ra

30/01/2020 Tỉnh ủy Thái Nguyên
3

Công văn số 3899/CV-BTGTU

Về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra

31/01/2020 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên
4

Kế hoạch số 17/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai hoạt động đáp ứng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) tại tỉnh Thái Nguyên.

31/01/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
5

Công văn số 194/SYT-NVY

Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

03/02/2020 Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
6

Thông báo số 2921-TB/TU

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

02/02/2020 Tỉnh ủy Thái Nguyên
7

Công văn số 239/UBND-KGVX

Về việc cho học sinh và sinh viên trên địa bàn tạm nghỉ học.

03/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
8

Công văn số 245/UBND-KGVX

Về việc phối hợp Đại học Thái Nguyên nắm tình hình, tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh nhà trọ và sinh viên ngoại trú để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra.

03/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
9

Công điện số 01/CĐ-UBND

Về việc Phối hợp Đại học Thái Nguyên nắm tình hình, tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh nhà trọ và sinh viên ngoại trú để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra.

03/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
10

Công văn số 05/BCĐ-KGVX

Về việc yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

04/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
11

Quyết định số 300/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

04/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
12

Thông báo số 06/TB-UBND

Thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

04/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
13

Công văn số 225/SYT-KHTC

Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

05/02/2020 Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
14

Công văn số 196/UBND-VP

Về việc thực hiện công văn số 245/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên

05/02/2020 UBND thành phố Thái Nguyên
15

Kế hoạch số 20/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (ncoV) tại tỉnh Thái Nguyên

05/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
16

Công văn số 11/BC-BCĐ

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00' ngày 05/02/2020)

05/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
17

Công văn số 304/UBND-KGVX

Về việc tập trung phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

07/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
18

Công văn số 312/UBND-KGVX

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

07/02/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
19

Công văn số 271/HD-SYT

Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

09/02/2020 Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
20

Công văn số 881/UBND-KGVX

Về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19

20/3/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
21

Công văn số 888/UBND-KGXV

Về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19

21/3/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
22

Công văn số 890/UBND-KGVX

Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19

22/3/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
23

Công văn số 791/SYT-NVY

Về việc thực hiện rà soát, giám sát, phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh Covid-19

26/3/2020 Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
24

Công văn số 1011/UBND-KGVX

Về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

27/3/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
25

Công văn số 1012/UBND-KGVX

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

29/3/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
26

Công văn số 1063/UBND-NC

Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

31/3/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
27

Quyết định số 898/QĐ-UBND

Về việc thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

01/4/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
28

Công văn số 1119/UBND-KGVX

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

05/4/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
29

Công văn số 1120/UBND-NC

Về việc thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19

05/4/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
30

Quyết định số 912/QĐ-UBND

Về việc thành lập khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

07/4/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
31

Thông báo số 32/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

07/4/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
32

Công văn số 1241/UBND-KGVX

Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học

11/4/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
33

Công văn số 120/CV-BCĐ

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15/4/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
34

Công văn số 122/CV-BCĐ

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

16/4/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên
35

Công văn số 1140/UBND-KGVX

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

22/4/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên

  IV. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

STT Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1

Công văn số 110/ĐHTN-CTHSSV

Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

30/01/2020 Đại học Thái Nguyên
2

Công văn số 114/ĐHTN-CTHSSV

Về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch cúm virus Corona gây ra.

31/01/2020 Đại học Thái Nguyên
3

Công văn số 657/CV-ĐU

Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

31/01/2020 Đảng ủy Đại học Thái Nguyên
4

Quyết định số 200/QĐ-ĐHTN

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

31/01/2020 Đại học Thái Nguyên
5

Công văn số 658-CV/ĐU

Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

03/02/2020 Đảng ủy Đại học Thái Nguyên
6

Báo cáo số 216/ĐHTN

Về việc công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

04/02/2020 Đại học Thái Nguyên
7

Công văn số 218/ĐHTN-CSVC

Về việc phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch bệnh do virus Corona trong toàn Đại học Thái Nguyên

05/02/2020 Đại học Thái Nguyên
8

Công văn số 224/ĐHTN

Về việc công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

05/02/2020 Đại học Thái Nguyên
9

Kết luận số 88-KL/ĐU

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

05/02/2020 Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên
10

Công văn số 232/ĐHTN-CTHSSV

Về việc tiếp tục cho người học nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

06/02/2020 Đại học Thái Nguyên
11

Công văn số 233/ĐHTN-CSVC

Về việc phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh do virus corona trong toàn Đại học Thái Nguyên

06/02/2020 Đại học Thái Nguyên
12

Công văn số 242/ĐHTN

Về việc báo cáo nhanh công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

06/02/2020 Đại học Thái Nguyên
13

Công văn số 248/ĐHTN-ĐT

Về việc học trực tuyến trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh ncoV

07/02/2020 Đại học Thái Nguyên
14

Công văn số 261/BC-ĐHTN

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị

10/02/2020 Đại học Thái Nguyên
15

Công văn số 89-KL/ĐU

Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19

28/02/2020 Đại học Thái Nguyên
16

Công văn số 377/ĐHTN

Về việc báo cáo nhanh công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/02/2020 Đại học Thái Nguyên
17

Công văn số 379/ĐHTN-CTHSSV

Về việc lùi thời gian người học quay trở lại học tập do dịch bệnh Covid-19

28/02/2020 Đại học Thái Nguyên
18

Công văn số 446/ĐHTN

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

09/3/2020 Đại học Thái Nguyên
19

Công văn số 464/ĐHTN-CTHSSV

Về việc tiếp tục lùi thời gian trở lại trường do dịch bệnh Covid-19

11/3/2020 Đại học Thái Nguyên
20

Công văn số 467/ĐHTN

Về việc báo cáo nhanh công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch bệnh Covid-19

11/3/2020 Đại học Thái Nguyên
21

Công văn số 574/ĐHTN-CTHSSV

Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

26/3/2020 Đại học Thái Nguyên
22

Thông báo số 635/TB-ĐHTN

Về việc tiếp tục thực hiện chế độ làm việc trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, giai đoạn 16/4 đến 22/4/2020

16/4/2020 Đại học Thái Nguyên
23

Công văn số 688/ĐHTN

Về việc chuẩn bị tổ chức học tập trung, tiếp tục đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

24/4/2020 Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan