Giới thiệu

Ngày 28-03-2021

Phòng Đào tạo, Quản lý người học

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

 

ThS. Nguyễn Duy Phương

Trưởng phòng

ĐT: 0914.967.168

Email: phuongnd@tnu.edu.vn

2

ThS. Dương Thị Thanh Mai

Phó trưởng phòng

ĐT: 0986.202.021

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

3

Thượng tá Bế Ích Trường

(Lý lịch khoa học)

Phó trưởng Phòng

ĐT: 0986.934.115

Email: truongbi@tnu.edu.vn

4

ThS. Bùi Như Quỳnh

Chuyên viên

ĐT: 0983.509.007

Email: quynhbn@tnu.edu.vn

5

Đặng Thị Thùy Linh

Chuyên viên

ĐT: 0983.483.498

Email: linhdtt@tnu.edu.vn

6

Phạm Thị Lan Huệ

Chuyên viên

ĐT: 01662.045.219

Email: hueptl@tnu.edu.vn

7

Nông La Duy

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV

ĐT: 0973.804.689

Email: duynl@tnu.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Xuân Trường

Cán bộ quản lý sinh viên

ĐT: 0976.897.522

Email: nxtruong@tnu.edu.vn

9

Bùi Duy Khánh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV

ĐT: 0982.549.245

Email: khanhbd@tnu.edu.vn

10

Thiếu tá Trần Văn Sơn

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV

ĐT: 0969. 242.555

Email: sontv@tnu.edu.vn

11

Phạm Thị Thu Hà

Nhân viên giảng đường

ĐT: 0982.682.825

Email: haptt@tnu.edu.vn

12

Hà Thị Thu

Nhân viên giảng đường

ĐT: 0987.356.489

Email: thuht@tnu.edu.vn

Các bài liên quan