Giới thiệu

Ngày 18-06-2024

Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

 

ThS. Nguyễn Duy Phương

(Lý lịch khoa học)

Trưởng phòng

Email: phuongnd@tnu.edu.vn

2

ThS. Dương Thị Thanh Mai

Phó trưởng phòng

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

3

Thượng tá Bế Ích Trường

(Lý lịch khoa học)

Phó trưởng Phòng

Email: truongbi@tnu.edu.vn

4

ThS. Bùi Như Quỳnh

Chuyên viên

Email: quynhbn@tnu.edu.vn

5

CN. Đặng Thị Thùy Linh

Chuyên viên

Email: linhdtt@tnu.edu.vn

6

CN. Phạm Thị Lan Huệ

Chuyên viên

Email: hueptl@tnu.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Xuân Trường

Cán bộ quản lý sinh viên

Email: nxtruong@tnu.edu.vn

8

Thiếu tá Trần Văn Sơn

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV

Email: sontv@tnu.edu.vn

9

ThS. Triệu Văn Quân

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV Email: quantv@tnu.edu.vn
10   Trung tá Diệp Minh Tuấn Giảng viên kiêm cán bộ QLSV  
11   Thiếu tá Lê Minh Tuấn Giảng viên kiêm cán bộ QLSV  
12   Thiếu tá Phạm Văn Tuân Giảng viên kiêm cán bộ QLSV  
13   Thiếu tá Nguyễn Xuân Luân Giảng viên kiêm cán bộ QLSV  
14   Thiếu tá Phạm Ngọc Trường Giảng viên kiêm cán bộ QLSV  
15   Nguyễn Hữu Hùng Cán bộ quản lý sinh viên Email: hungnh@tnu.edu.vn 

16

Phạm Thị Thu Hà

Nhân viên giảng đường

Email: haptt@tnu.edu.vn

17

Hà Thị Thu

Nhân viên giảng đường

Email: thuht@tnu.edu.vn

Các bài liên quan