Giới thiệu

Ngày 28-03-2021

Phòng Đào tạo, Quản lý người học

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

 

ThS. Nguyễn Duy Phương

(Lý lịch khoa học)

Trưởng phòng

Email: phuongnd@tnu.edu.vn

2

ThS. Dương Thị Thanh Mai

Phó trưởng phòng

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

3

Thượng tá Bế Ích Trường

(Lý lịch khoa học)

Phó trưởng Phòng

Email: truongbi@tnu.edu.vn

4

ThS. Bùi Như Quỳnh

Chuyên viên

Email: quynhbn@tnu.edu.vn

5

CN. Đặng Thị Thùy Linh

Chuyên viên

Email: linhdtt@tnu.edu.vn

6

CN. Phạm Thị Lan Huệ

Chuyên viên

Email: hueptl@tnu.edu.vn

7

ThS. Nông La Duy

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV

Email: duynl@tnu.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Xuân Trường

Cán bộ quản lý sinh viên

Email: nxtruong@tnu.edu.vn

9

ThS. Bùi Duy Khánh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV

Email: khanhbd@tnu.edu.vn

10

Thiếu tá Trần Văn Sơn

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV

Email: sontv@tnu.edu.vn

11

ThS. Triệu Văn Quân

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ QLSV Email: quantv@tnu.edu.vn
12   Nguyễn Hữu Hùng Cán bộ quản lý sinh viên Email: hungnh@tnu.edu.vn 

13

Phạm Thị Thu Hà

Nhân viên giảng đường

Email: haptt@tnu.edu.vn

14

Hà Thị Thu

Nhân viên giảng đường

Email: thuht@tnu.edu.vn

Các bài liên quan