Chúng em học làm chiến sĩ

Ngày 22-09-2023

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ nhất của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2

18/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 9 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2023

12/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 8 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2023

11/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 7 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2023

10/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 6 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2023

09/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 5 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2023

08/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 4 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2023

07/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 3 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2023

06/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 2 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2023

05/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày đầu tiên của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2023

04/06/2023 | 00:00

Trang 1/3 <123>