Văn bản quản lý đào tạo

Ngày 22-09-2023

Quyết định số 696/QĐ-TTGDQPAN ban hành Quy định về công tác quản lý, rèn luyện người học tại Trung tâm

21/08/2023 | 00:00

Quyết định ban hành sơ đồ kế hoạch giảng dạy môn học GDQPAN năm học 2023-2024

07/07/2023 | 00:00

Quyết định ban hành Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQPAN năm 2023

27/04/2023 | 00:00

Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQPAN năm 2023

27/04/2023 | 00:00

Quyết định ban hành quy định về quản lý, in phôi, chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

30/09/2022 | 00:00

Quyết định ban hành Quy định thực hiện Chương trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

24/09/2022 | 00:00

Quyết định số 60/QĐ-TTGDQPAN Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN cho các đối tượng đào tạo

01/03/2022 | 00:00

Quy định công tác xây dựng, bổ sung và rà soát ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần môn học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN ĐHTN

25/06/2021 | 00:00

Quy định về việc biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và đưa vào sử dụng tại liệu học tại Trung tâm GDQPAN ĐHTN

01/04/2021 | 00:00

Quy định về công tác quản lý, in ấn và cấp phát chứng chỉ tại Trung tâm GDQPAN ĐHTN

16/10/2020 | 00:00

Trang 1/2 <12>