Giới thiệu

Ngày 13-11-2019

Sứ mạng, tầm nhìn

Sứ mạng:

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đại học Thái Nguyên có, nhiệm vụ giáo dục,đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho học sinh sinh viên và đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Tầm nhìn:

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới căn bản nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo; hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh sinh viên; đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh có chất lượng cao. Phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy về giáo dục quốc phòng và an ninh trong cả nước.

Các bài liên quan